نظارت و اجرای ساختمان

نكات كليدي که در قراردادهای مشاركت در ساخت باید به آن توجه نمود

نكات كليدي قراردادهای مشاركت در ساخت یکی از دغدغه های اصلی دربحث مشارکت در ساخت، داشتن قراردادی جامع است که متضمن حقوق طرفین قرارداد چه به عنوان مالک و یا به عنوان سازنده باشد.در این مطلب از آرک دی قصد داریم تا شما را با تعدادی از نكات كليدي قرارداد ...

ادامه مطلب