دانلود رساله طراحی مهد کودک (متن کامل ۲۹۴ صفحه)

این رساله با کیفیت قابل استفاده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین شرکتهای مهندسین مشاور معماری می باشد.این رساله با فرمت ورد در چهار بخش و مجموع ۲۹۴ صفحه به شرح فهرست زیر می باشد.

بخش اول: شناخت کودک نیازها، نیازها و ویژگیهای او
فصل اول: شناخت کودک

۱-۱-تعریف کودک

۱-۲-مفهوم دوران كودكي

۱-۲-۱-عوامل پيدايش مفهوم دوران كودكي

۱-۳-۱-اهمیت روانشناسی کودک

۱-۴-کودک و دیدگاه فلسفی او

۱-۵-جامعه شناسی کودک

۱-۵-۱-محيط طبيعي و كودك

۱-۵-۲-محيط انساني و كودك

۱-۶-كودك و جامعه

۱-۶-۱-خانواده

۱-۶-۲-فرهنگ

۱-۶-۳-تربيت

۱-۷-كودك و نيازهاي اجتماعي

۱-۸-اجتماع كودكان

۱-۹-كودك و زندگي جمعي درشهر

۱-۱۰-شكل گيري شخصيت كودكان

۱-۱۱-کودک و مذهب

۱-۱۱-۱-آغاز پیدایش حس مذهبی

۱-۱۱-۲-تلقی کودک از خدا
فصل دوم: ویژگیهای دوران کودکی

۲-۱-یادگیری در کودکان

۲-۲-طبیعت دوستی کودکان

۲-۳-خلاقیت در کودکان

۲-۳-۱-رشد خلاقیت در بچه ها

۲-۴-تخیل درکودکان

۲-۴-۱-خیال پردازی های کودکانه چه کمکی به او می کند؟

۲-۵-تقلید و تقلید پذیری درکودکان
فصل سوم: رشد کودک و ویژگیهای رشد کودک

۳-۱-رشد کودک و نیازهای آن
۳-۲-ویژگیهای رشد از دیدگاه صاحبنظران
۳-۳فرآیند و ابزارهای رشد کودک
۳-۳-۱-هوش
۳-۳-۲-زبان، نشانه ها و نمادها
۳-۳-۳-ادراک تجربی و تصویر ذهنی
۳-۴-زمینه های رشد کودک
۳-۴-۱-رشد ذهنی
۳-۴-۲-رشد اجتماعی
۳-۴-۳-رشد عاطفی
۳-۴-۴-رشد فیزیکی
۳-۵-خصوصیات وویژگیهای رشد کودک
۳-۵-۱- خصوصیات وویژگیهای رشد کودک شیرخوار(۳تا ۱۸ ماه)
۳-۵-۱-۱-رشد جسمانی و عاطفی کودک ۳ تا ۵ ما هه
۳-۵-۱-۲-رشد جسمانی و عاطفی کودک ۶ تا ۷ ما هه
۳-۵-۱-۳-رشد جسمانی، عاطفی، اجتماعی کودک ۸ تا ۱۱ ما هه
۳-۵-۱-۴-رشد جسمانی، عاطفی، اجتماعی کودک ۱۲ تا ۱۸ ما هه
۳-۵-۱-۵-رشد همه جانبه کودک ۱۶ تا ۱۸ ما هه
۳-۵-۲- خصوصیات وویژگیهای رشد کودک نوپا(۱٫۵تا ۳سال)
۳-۵-۲-۱-رشد همه جانبه کودک۱٫۵ تا ۲سال
۳-۵-۲-۲-رشد همه جانبه کودک ۲ تا ۲٫۵سال
۳-۵-۲-۳-رشد همه جانبه کودک ۲٫۵ تا۳ سال
۳-۵-۳-خصوصیات وویژگیهای رشد کودک نوباوه(۳تا۶ سال)
۳-۵-۳-۱-خصوصیات جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی کودک ۳تا ۴ سال
۳-۵-۳-۲-خصوصیات جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی کودک ۴تا ۵ سال
۳-۵-۳-۳-خصوصیات جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی کودک ۵تا ۶ سال
۳-۵-۳-۴-خصوصیات جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی کودک ۶تا ۷ سال
۳-۶-مراحل رشدشناختی
۳-۶-۱-مرحله حسی – حرکتی
۳-۶-۲-مرحله پیش عملیاتی
۳-۶-۳-مرحله عملیاتی عینی
۳-۶-۴-مرحله عملیاتی صوری
۳-۷-شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسمي رفتاري كودكان ۱ تا ۶ سال(پيش دبستاني)
۳-۷-۱–خصوصيات جسمي-رفتاري كودكان ۱ تا ۲ ساله،
۳-۷-۲-خصوصيات جسمي-رفتاري كودكان ۲ تا ۳ ساله
۳-۷-۳-خصوصيات جسمي- رفتاري كودكان ۳ تا ۴ ساله؛
۳-۷-۴-خصوصيات جسمي- رفتاري كودكان ۴ تا ۵ ساله؛
۳-۷-۵-خصوصيات جسمي- رفتاري كودكان ۵ تا ۶ ساله؛
۳-۸-مراحل رشد کودک
۳-۸-۱-رشد جسمانی
۳-۸-۲-رشد روانی کودک
۳-۹-مراحل تحول روانی کودک
۳-۹-۱-همگون سازی یا جذب و تحلیل
۳-۹-۲-تطابق
۳-۱۰-مراحل رشد ذهنی کودک
۳-۱۰-۱-مرحله تفکر پیش عملی
۳-۱۰-۲-مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی
۳-۱۱-ساخت فکر کودک
۳-۱۲-نظریه رشد شناختی پیاژه
۳-۱۲-۱دانش چیست؟
۳-۱۲-۲-عوامل رشد
۳-۱۳-موضع نظریه پیاژه در مورد مسائل اصلی
۳-۱۳-۱کاربرد و ارزش

فصل چهارم:کودک و بازی

فصل چهارم:کودک و بازی
۴-۱-کودک و بازی
۴-۲-تعريف بازي
۴-۳-خصوصیات بازی
۴-۴-بازی و ارتباط آن با رشد
۴-۵-فواید بازی
۴-۶-عوامل مؤثر در بازی
۴-۷-سیر تحول بازی در کودکان
۴-۸-اهمیت قوانین و نقش بازی در زندگی اجتماعی و عاطفی کودکان
۴-۹-نقش بازی در ترس های کودکان
۴-۱۰-تفاوتهای جنسیتی در بازی
۴-۱۱-انواع بازی ها
۴-۱۱-۱-بازیهای نمادین
۴-۱۱-۲-بازیهای باقاعده
۴-۱۱-۴-بازی فرضی
۴-۱۱-۵-شلوغ بازی
۴-۱۲فعالیتها و بازیهای آموزشی کودکان
۴-۱۲-۱-فعالیتها و بازیهای آموزشی کودکان گروه سنی شیرخوار
۴-۱۲-۲-فعالیتها و بازیهای آموزشی کودکان گروه سنی نوپا
۴-۱۲-۳-فعالیتها و بازیهای آموزشی کودکان گروه سنی نوباوه

فصل پنجم:کودک و زندگی آموزشی

۵-۱-کودک و زندگی آموزشی
۵-۲-مفهوم آموزش
۵-۳-اهداف آموزش کودکان
۵-۴-زمینه های سه گانه فرهنگ
۵-۵-مراحل آموزش متوالی در کودکان
۵-۵-۱-مهد کودک

فصل ششم: هنر و کودک

۶-۱-هنر کودکان
۶-۲-مفهوم زیبایی از دیدگاه کودکان
۶-۳-اهمیت هنر برای کودکان
۶-۴–هنر و نیاز های روانی کودک
۶-۵-نقش هنر در خود شناسی و بهداشت روانی کودکان
۶-۶-بهادادن به هنـــــرهای کــــودکان
۶-۷-فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آنها
۶-۷-۱-نقاشی کودکان
۶-۷-۱-۱-نقاشی کودک و هنر
۶-۷-۱-۲-زیبایی شناسی و تاثیرات روانی رنگ در نقاشی
۶-۷-۱-۳- چرا کودکان نقاشی می کشند؟
۶-۷-۱-۴-تفسیر نقاشی چیست؟
۶-۷-۱-۵-طبقه بندی مراحل تکاملی نقاشی کودکان
۶-۷-۲-کودک و موسیقی:
۶-۷-۲-۱-اهمیت موسیقی برای کودکان
۶-۷-۲-۲-تأثیرموسیقی در شکوفایی و رشد کودکان
۶-۷-۲-۳-نــوع موسیقــــی و اثــــر آن بر روح و روان کـــــودکان
۶-۷-۲-۴-مراحل رشد در هنر و موسیقی
۶-۷-۳-نقش آواز خوانی و ترانه محلی
۶-۷-۴-تئاتر و کودکان
۶-۷-۴-۱-تئاتر کودکان
۶-۷-۵-ادبیات کودکان
۶-۷-۵-۱-تعریف ادبیات
۶-۷-۵-۲-هدف ادبیات کودک
۶-۷-۶–تاثير قصه در كودكان
۶-۷-۷-کاردستی کودکان
۶-۷-۸-سایر هنرهای کودکان

بخش دوم:عناصر موثر در طراحی مهد کودک

فصل اول: استفاده از رنگ و مفاهیم رنگ در پاسخ به نیازهای کودکان

۱-۱-رنگ چیست،
۱-۲-رنگهای اصلی و فرعی
۱-۳-تمرکز بر دایره رنگها
۱-۴-بررسي تاثير متقابل روانشناختي رنگها
۱-۵-رنگها و تاثیر آن بر سلامت روح و جسم
۱-۵-۱-چگونگی انتخاب رنگ لباس و تاثیر آن بر روند درمان
۱-۵-۲-مبانی رنگ شناسی و خصوصیات کلی از خصوصیات رنگها
۱-۶-رنگ ها و کودکان
۱-۷-دریافت رنگها توسط کودکان
۱-۸-نقش رنگ در دنیای کودکان
۱-۸-۱-رابطه رنگ با خواب کودک
۱-۸-۲-رابطه رنگ با لباس کودک
۱-۸-۳- رابطه رنگ اسباب بازی ها با کودک
۱-۸-۴-رنگ و اتاق کودک
۱-۸-۵-اثرات رنگ لباسها بر روی بدن
۱-۸-۶-چند نکته مهم در مورد روان شناسی رنگ در کودک
۱-۹-تاثير رنگ بر روحيه و رفتار كودك
۱-۱۰-تاثیر رنگ های منفی بر کودکان
۱-۱۱-نقش رنگ در طراحی داخلی
۱-۱۱-۱-رنگ عاملی مهم در طراحی فضا
۱-۱۲-رنگ در فضاي مجموعه كودك
۱-۱۲-۱-عوامل اهمیت رنگ در فضاهای کودکان

فصل دوم:استفاده از نور در پاسخ با نیاز های کودکان

۲-۱-نور
۲-۲-نور و ساختمان
۲-۳-نور و طبیعت
۲-۴-نورو بشر
۲-۵- تاثیرات ناشی از نور بر جسم انسان
۲-۶- تاثیرات ناشی از نور بر روح و روان انسان
۲-۷- تاثیرات ناشی از نور بر ساختار اشیا
۲-۸-نور طبیعی در معماری
۲-۸-۱- تاثیرات ناشی از نور در معماری داخلی یك فضا
۲-۹-تاثیر نور بر کودکان
۲-۹-۱-نور اتاق كودك

فصل سوم:عوامل موثر در فضاهای مربوط به کودکان

۳-۱-محيط طبيعي و كودك
۳-۱-۱-زمين
۳-۱-۲-آب
۳-۱-۳-گياهان
۳-۱-۳-۱-گیاهان در مجموعه کودکان
۳-۲-صدا و كودك
۳-۲-۱-سروصدا (آکوستیک )
۳-۲-۲-کنترل سرو صدا در فضای مهد کودک
۳-۲-۲-۱-روشهای کنترل سروصدا از خارج به داخل
۳-۲-۲-۲-روشهای کنترل سروصدا در داخل ساختمان
۳-۳-تهویه
۳-۳-۱-شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی
۳-۴-تاثیرشرایط کالبدی
۳-۴-۱- سازماندهی
۳-۴-۲-مقیاس
۳-۴-۳-جنس وبافت
۳-۴-۴-رنگ وبافت
۳-۴-۵-فرم

فصل چهارم فضاهای اصلی مهد کودک و استانداردهای موجود

۴-۱-اطلاعات اساسي مربوط به كودكان
۴-۱-۱-فيزيك كودك
۴-۱-۲-ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد کودکان
۴-۲-فضاهاي اصلي مهد كودك و استانداردها
۴-۲-۱-ورودي
۴-۲-۱-۱-فضاي انتظار
۴-۲-۱-۲-فضاي اداري
۴-۲-۱-۳-فضاي پذيرش
۴-۲-۲-بخش هاي كودكان
۴-۲-۲-۱-بخش شيرخوار
۴-۲-۲-۲-بخش نوپا
۴-۲-۲-۳-بخش نوباوه
۴-۳-فضاهاي مشترك
۴-۳-۱-سالن چندمنظوره
۴-۳-۲-فضاهاي ارتباطي
۴-۴-فضاهاي خدماتي و تاسيساتي
۴-۴-۱-آشپزخانه
۴-۴-۲-انبار
۴-۴-۳-موتورخانه
۴-۴-۴-شوفاژ ديواري

فصل پنجم: ایمنی در فضای کودکان
۵-۱-ایمنی کودک
۵-۲-ایمنی در محوطه
۵-۳-ایمنی در مسیرهای حرکت
۵-۴-ایمنی در راهروها
۵-۵-ایمنی درمسیر پله ها
۵-۶-شرایط ایمنی نرده ها
۵-۷-شرایط ایمنی پوشش کف
۵-۸-شرایط ایمنی درها
۵-۹-شرایط ایمنی پنجره ها
۵-۱۰-شرایط ایمنی در فضای بهداشتی
۵-۱۱-مقررات ایمنی

 

بخش سوم: روشهای طراحی

فصل اول:اصول مکانیابی مهد کودک

۱-۱-ضوابط مکانی مهدکودک

۱-۲-سازگاری

۱-۳-مطلوبیت

۱-۴-توپوگرافی

۱-۵-شرایط اقلیمی

۱-۶- چگونگی دستیابی به فضاهای مهد کودک

۱-۷-نیاز مناطق

فصل دوم:فضاسازی در تناسب با ویژگیهای کودکان

۲-۱-ضوابط طراحی فضاهای داخلی مهدکودک
۲-۱-۱-الزامات عمومی
-۲-۲بخشهای کودکان
۲-۲-۱-بخش نو پا
۲-۲-۲-بخش نوباوه
۲-۳-راه پله
۲-۴-درها
۲-۵-پنجره
۲-۶-تجهیزات مهدکودک
۲-۶-۱-ضوابط تجهیزات
۲-۷-احکام طراحی فضاهای کودکان:
۲-۸-فضاهای مطلوب برای کودکان
۲-۹چگونگی بوجود آوردن یک فضای مناسب برای کودکان

فصل سوم: سیاستهای طراحی
۳-۱-عملكرد كيفي
۳-۱-۱- محيطي با فضاي كافي
۳-۱-۲-اتاق همگاني
۳-۱-۳- اتاق هاي كوچك با درها
۳-۱-۴- طاقچه، گوشه، برآمدگي
۳-۱-۵- پله ها
۳-۱-۶- طبقه دوم
۳-۱-۷-برج ها، خانه هاي درختي، و مكان هاي بالا
۳-۱-۸- ساختار خانه
۳-۱-۹- اضافه شدن عناصر
۳-۱-۱۰- مبلمان كودك
۳-۱-۱۱- بازيهاي مخصوص
۳-۱-۱۲-اشياء بزرگترها
۳-۱-۱۳- عكس، نقشه كتاب، كتابخانه
۳-۱-۱۴- آشپزخانه كودكان در گوشه آشپزي
۳-۱-۱۵- جاهاي مختلف براي نگهداري انواع چيزها
۳-۱-۱۶- چشم انداز پنجره ها و ديگر پلهاي ارتباطي
۳-۱-۱۷-مكان خارجي در داخل
۳-۱-۱۸- بيرون و اطراف خانه
۳-۱-۱۹- طبيعت
۳-۲-طراحي كيفي
۳-۲-۱- نماي اشتباه ناپذير خانه
۳-۲-۲- نماهاي خانه
۳-۲-۳- ورودي هاي دعوت كننده
۳-۲-۴- فرم هاي آشنا
۳-۲-۵-روشنايي
۳-۲-۶- راحتي (آسايش):
۳-۲-۷-زندگي چوبي
۳-۲-۸- رنگارنگ
۳-۲-۹- دستشويي – نه اتاق بچه

فصل چهارم:زمین بازی در مهد کودک

۴-۱-تعریف زمین بازی
۴-۲-تاریخچه زمین بازی کودکان
۴-۳-طبیعت و ارزش آن در بازی کودکان
۴-۴-چرا کودکان به زمین بازی نیاز دارند؟
۴-۵-فضاي بازي در محوطه
۴-۶-خصوصيات ويژه فضاي بازي
۴-۷-مشخصات زمین بازی کودکان
۴-۸-انواع زمین بازی کودکان
۴-۹-نوع پوشش زمین های بازی کودکان
۴-۱۰-طراحی زمین بازی برای کودکان
۴-۱۱-ضوابط طراحی فضای باز و محوطه
۴-۱۲-اصول طراحی زمین ها ی بازی کودکان
۴-۱۳-وسایل بازی
۴-۱۳-۱-شرایط وسایل بازی مورد علاقه کودکان
۴-۱۴-پیشنهاداتی برای طراحی زمین بازی

 

بخش چهارم:مطالعات معماری

فصل اول:کودک و معماری

۱-۱-کودک و معماری

۱-۲-کودک و فضا

۱-۳-اشكال هندسي و كودك

۱-۴- دریافت حسی و هوشی فضای معماری توسط کودکان

۱-۵-تأثیر درمانی معماری در رابطه با کودکان ناسازگار

۱-۶–مقدمه ای بر معماری کودکان

۱-۷-خصوصیات معماری برای کودکان

۱-۷-۱-سازماندهی فضایی

۱-۷-۲-احساس و ادراک

۱-۸-کیفیات معماری

۱-۸-۱-عملکرد فرم ، فضا

۱-۸-۲-سازماندهی ، خوانایی و امنیت فضا

۱-۸-۳-تجهیزات، مبلمان و معماری داخلی

۱-۹-معیارهای سنجش کیفیت محیط

۱-۱۰-معماری مخصوص کودکانه

۱-۱۰-۱-معماری زمین

۱-۱۰-۲-معماری تئاتری

۱-۱۰-۳-معماری حلقوی برای بازی

۱-۱۰-۴-حس (بیان ) حالت تعلیق در معماری

۱-۱۰-۵-تنوع در سمبل ها

۱-۱۱-طراحی فضا برای کودک

۱-۱۱-۱-فضاهای فعالیتی میان بر

۱-۱۱-۲-فضاهای طبیعی

۱-۱۱-۳-فضاهای باز

۱-۱۱-۴-فضاهای راهها

۱-۱۱-۵-فضاهایی برای ماجراجویی

۱-۱۱-۶-فضاهای مخفی

۱-۱۱-۷-ساختارهای بازی

۱-۱۲-احکام طراحی فضاهای کودکان

۱-۱۳-طراحی و معماری مهدکودک

۱-۱۴-کودک محور بودن مهد کودک

۱-۱۴-۱-ضوابط مهد کودک سازی

۱-۱۴-۲-استاندارد دور از دسترس

فصل دوم:بررسی نمونه مراکز داخلی و خارجی مرتبط با موضوع

۲-۱-علت بررسی نمونه های مشابه

۲-۲-نمونه های داخلی

۲-۲-۱-خانه کودک اصفهان

۲-۲-۳مرکز آفرینش های هنری

۲-۳-نمونه های خارجی

۲-۳-۱-سرزمین کودکان آتاگویاما

۲-۳-۲-پارک فرهنگ کودک قاهره

۲-۳-۳موزه کودکان هیوگو

۲-۳-۴-موزه دوران کودکی

۲-۳-۵-موزه کودکان یورکا

۲-۳-۷-موزه کودکان یهودی

۲-۳-۸-موزه کودکان کالیفرنیا

۲-۳-۹-مهد کودک والنسی

فصل سوم:اقلیم و شناخت بستر طرح(اقلیم سرد)

فصل چهارم برنامه فیزیکی و شرح فضاها

پس از دانلود هر دو پارت فایل را با هم در یک فولدر قرار داده و باز کنید.

 

۱۹۰۰۰ تومان – خرید

همچنین ببینید

فایل اتوکد ۱۲ طرح بسم الله

مجموعه ۱۲ طرح بسم الله که به صورت بلاک اتوکد در یک فایل گردآوری شده ...